ارسال برای نوامبر

نوامبر 30, 2008

چیست این ابر زود گذر؟

آرزویی بیش مبود                           شاید هم خوابی یا که سخنی طفلی                   گویا افسانه ای آری بی شک عشق                       ابری زود گذر در آسمان بود لغتی سه حرفی                                   کوچک نوشته می شد پر از معنا و مفهوم علاقه، عاطفه، شفقت، شیفتگی، قرارهای چشم انتظاری با هزاران معنی دیگر                            عاشقان دانستند نفرت چیست بی کسان دانستند که                         عشق […]

» باقی این نوشته را بخوانید ...

دوست دارم

دوست دارم باران را پنهان کننده ی اشک ها را —————– دوست دارم تو را تسکین کننده ی دردها را —————– دوست دارم گرمی را دل سرد کننده ی سردی را —————– دوست دارم زندگی را این پایان درماندگی را

» باقی این نوشته را بخوانید ...

به نام خدای عالم هستی و نیستی

آه زندگی تو شیرینی یا تلخ، آنقدر مزه مزه ات کردم که دیگر قدرت چشایی ام را از دست دادم اما هنوز هم نتوانسته ام طعم شیرینی را در تو پیدا کنم.

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|